OBRAS EN COLABORACIÓN

40 anos daquel Abrente / coordinación, Inmaculada López Silva, Roberto Pascual, Dolores Vilavedra ; [limiar, Xesús Alonso Montero]. — [Santiago de Compostela] : Xunta de Galicia, 2013 imp. — 876 p. ; 22 cm. — ISBN: 978-84-453-5120-8. — Contén: Zardigot / Eloxio R. Ruibal ; Farsa de Bululú / Manuel María ; A volta de Edipo / Ánxeles Penas ; A tola xuizosa : farsa nun acto / Manuel Domínguez Quiroga ; O cabodano : cerimonia de laios e salaios / Euloxio R. Ruibal ; Laudamuco, señor de ningures : pandigada traxicómica do servo e do señor / Roberto Vidal Bolaño ; Progreso e andrómena de antroido / Camilo Valdehorras ; Traxicomedia do vento de Tebas namorado dunha forca : auto para políticos e música / Manuel Lourenzo ; Os burros que comen ouro (nunca cabalos serán) : farsa bufonesca-grotesca-carnavalesca en dous lances e un breve intermedio / Bernardino Graña ; Bailadela da morte ditosa : sete baileretadas de amor e unha de morte / Roberto Vidal Bolaño
B. Xeral GA 5453

Anthology of Galician literature (1196-1981) = Antoloxía da literatura galega / edited by = edición de Jonathan Dunne ; [deseño de cuberta, Miguel Vigo]. — Santiago de Compostela; Vigo : Xunta de Galicia; Galaxia; Edicións Xerais de Galicia, 2010. — 341 p. : il. ; 24 cm. — ISBN: 978-84-453-4903-8 (Xunta) ; 978-84-9914-149-7 (Xerais) ; 978-84-9865-286-4 (Galaxia). — Textos en galego e tradución ao inglés. — VG. 416-2010
Ga 46496

Antología de poesía gallega 1 = Antoloxía de poesía galega 1 / [conducida por María Xesús Nogueira y Ramón Nicolás] . — Ed bilingüe galego-castellano . — Santiago de Compostela : Dirección Xeral de Creación e Difusión Cultural, 2007. — 85 p. ; 21 cm. — (Antoloxía de poesía galega 1). — Na cub.: Galicia 08. — C. 3870-2007
Filoloxía 8699 ANT 52

Breogán’s lighthouse: an anthology of Galician literature / edited by Antonio Raúl de Toro Santos ; [introduction, Luciano Rodríguez Gómez, Manuel González González] . — 1ª ed. — London : Francis Boutle, 2010. — 654 p. ; 23 cm. — (Lesser used languages of Europe (Francis Boutle) ; 3). — ISBN: 978-1-903427-51-4. — Bibliogr.: p. 652-653. — Estudio en inglés e textos recopilados en galego e traducidos para o inglés
Ga 47526

Caderno de viaxe / Xavier Alcalá… [et al.]. — Vigo : Edicións Xerais de Galicia, 1989. — 219 p. ; 21 cm. — (Narrativa (Edicións Xerais de Galicia)). — ISBN: 84-7507-415-4. — Contén: Xavier Alcalá, Vicente Araguas, Fdez. Naval, Ramiro Fonte, Margarita Ledo, Manuel María, Martínez Oca, Suso de Toro
B. Xeral GA 18458

Cartafol poético para Alexandre Bóveda / Manuel María, Bernardino Graña, Salvador García-Bodaño, María Xosé Queizán, Xosé Vázquez Pintor, Marica Campo, Vítor Vaqueiro, X. M. Álvarez Cáccamo, Cesáreo Sánchez Iglesias, Darío Xohán Cabana, Pilar Pallarés, Luísa Villalta, M.A. Fernán Vello, Adolfo Caamaño, ana Romaní, Xela Arias, Marta Dacosta, Xurxo Souto, Kiko Neves, Yolanda Castaño, Emma Couceiro, Lucía Novas, Antía Otero ; prólogos, Ánxela Bugallo, Marga Romero, Susana Trigo. — Culleredo A Coruña; Santiago de Compostela : Espiral Maior; Xunta de Galicia, 2006. — 55 p. ; 21 cm. — ISBN: 84-96475-34-4; 84-453-4291-6
Ga 39734

Castelao na voz dos poetas / R. Cabanillas, A. Iglesia Alvariño, Avelino Díaz, X. Nieto Pena, V. Paz-Andrade, Angelo César, E. Blanco-Amor, X. Neira Vilas, A. López Casanova, Lorenzo Varela, Darío Xohan Cabana, Manuel María, M. Lueiro Rei, Rafael Dieste. e Aportaciós pra unha bibliografía de Castelao / Xesús Alonso Montero, Epifanio Ramos de Castro, Ricardo Palmás Casal. — Sada : Ediciós do Castro, 1970. — 112 p. : il. ; 19 cm
B. Xeral Ga 772

Clásicos e modernos 2 / Manuel María … [et al.]. — A Coruña : Departamento de Galego-Portugués, Francés e Lingüística da Universidade da Coruña, 2000. — 131 p. ; 21 cm. — ISBN: 84-95322-45-5. — Bibliogr. — Contén: Breve noticia de Anxel Fole, home de Lugo / Manuel María — Castelao visto por un estradense / Xosé Manuel Martínez Oca — O esplendor das luces : (Reflexións dende a narrativa de Otero Pedrayo, mestre / Xosé Carlos Caneiro) — A narrativa de E. Blanco Amor : heterodoxia e provocación / María Xosé Queizán.; Breve noticia de Anxel Fole; Castelao visto por un estradense; O Esplendor das luces : (reflexións dende a narrativa de Otero Pedrayo, mestre); A Narrativa de Blanco Amor: heterodoxia e provocación
B. Xeral Ga 29462

La Colección de Benito Soto : Poesía / [prólogo Sabino Torres Ferrer]. — Pontevedra : Deputación Provincial, Departamento de Publicacións, 1991. — 14 v. ; 21 cm. — Contén:  v.I. La Colección Benito Soto — v.II. Madrigal : Antología poética : (1940-45) / Emilio Negreira — v.III. Como el río : antología poética / Sabino Torres Ferrer — v.IV. Poemas de ti e de min / Xosé M{487} Alvarez Blázquez — v.V. Dona do corpo delgado / Alvaro Cunqueiro — v.VI. Gárgolas / Tomás Barros — v.VIII. Anxo de terra / Ricardo Carballo Calero — v.VIII. Cantos de Cotovía / Eliseo Alonso Rodríguez — v.IX. Triscos / Luis Pimentel — v.X. Muiñeiros de brétemas / Manoel María — v.XI. El Dios de los Precipicios : 1946-48 / José Ruibal — v.XII. Cantigas da noite moza / Augusto Casas — v.XIII. Follas de un arbre senlleiro / Manuel Fabeiro Gómez — v.XIV. As canciós d’ise amor que se diz olvido / Juan Perez-Creus.
B. Xeral Ga 6586

Contos de trabes, animais, parvos e un ensaio / Manuel María … [et al.] ; ilustracións, Xaime Asensi . – Ed. non venal . — Santiago de Compostela : Dirección Xeral de Promoción Cultural, 2004. — 77 p. : il. ; 21 cm. — (Lagarto pintado (Xunta de Galicia)). — Contén: Ensaio histórico, biográfico e filosófico que parece un conto / Manuel María — Un parvo e máis tres curas / Henrique Harguindey e Maruxa Barrio — A Procesión das ánimas / Clodio González Pérez — A Trabe de ouro e a trabe de alcatrón / X.M. González Reboredo
B. CC da Educación 869 3510

Desde mil novecentos trinta e seis : homenaxe da poesía e da plástica galega aos que loitaron pola libertade / edición a cargo de Miguel Ríos Torre. — Sada, A Coruña : Ediciós do Castro, 1995. — 211 p : il ; 25 cm. — (Poesía (Ediciós do Castro)). — ISBN: 84-7492-977-6. — Poemas de Antón Tovar, Xosé Neira Vilas, Manuel María, José Angel Valente, Uxío Novoneira, Bernardino Graña, Antón Avilés de Taramancos, Salvador García Bodaño, Xosé Luís Méndez Ferrín, María Xosé Queizán, Lois Diéguez, Xosé Lois García, Xosé Vázquez Pintor, Vítor Vaqueiro, Xosé María Alvarez Cáccamo, Vicente Araguas, Margarita Ledo Andión, Cesáreo Sánchez Iglesias, Darío Xohán Cabana, Xulio López Valcárcel, Xavier Seoane, Claudio Rodríguez-Fer, Luisa Villalta, Miguel Anxo Fernán-Vello, Antonia López, Paulino Vázquez, Luisa Castro
B. Xeral Ga GA 17854

A festa máis fermosa do outono galaico : (os escritores falan do San Froilán) / [escolma seleccionada por] J. Luís Calvo, Yago Rodríguez Yáñez. — [Lugo] : Concello de Lugo, Concellería de Cultura e Turismo, 2009 imp. — 214 p. ; 22 cm. — (San Froilán dos devanceiros (Lugo. Concellería de Cultura e Turismo) ; 6). — ISBN: 978-84-936826-5-1. — Textos en galego e algún en castelán
B. Xeral Ga 8236

Flora e fauna na poesía galega : escolma e glosario / Dores Valcárcel Guitián, María Valcárcel Ares [recopilación] ; colaborador, Maximino Cacheiro Varela, colaborador ; [limiar, Francisco Fernández del Riego ; prólogo, Dores Válcarcel Gutián] . — 1ª ed . — Noia, A Coruña : Toxosoutos, 2013. — 219 p. ; 21 cm
B. Xeral Ga 7754

Homenaxe a Xosé Mª Díaz Castro. — Guitiriz : Asociación Cultural Xermolos, 1987. — 191 p. : il. ; 25 cm. — ISBN: 84-404-1089-1. — Indice. — VG. 320-1987
Filoloxía 8-8DIAZ 1

El otro medio siglo : antología incompleta de poesía iberoamericana / Antonio Domínguez Rey … [et al.] ; [ilustración da portada, Xurxo Alonso]. — Culleredo (A Coruña) : Espiral Maior, 2009. — 588 p. ; 24 cm. — (Auliga (Espiral Maior)). — ISBN: 978-84-92646-19-7. — Textos en castelán, galego, catalán, vasco e portugués
B. Xeral Ga 45135

Poemas e contos da muralla / [dirección xeral e coordinación, Adolfo de Abel Vilela]. — Vigo : A Nosa Terra, 2001. — 175 p. : il. ; 23×23 cm. — ISBN: 84-95350-98-X. — Os Poemas da muralla son de Claudio Rodríguez Fer, Manuel Celso Matalobos, Manuel María, Manuel Xosé Neira, Marica Campo, Xesús Manuel Valcárcel e os Contos da muralla son Lois Diéguez, Paco Martín, Xosé de Cora, Xosé Miranda.
B. Xeral Ga 32312

Porta a Compostela / gravados, Manuel Facal. — Galicia : S.N., 2000. — 1 cartafol (19 gravados) ; 65 cm. — Contén: Do caurel a Compostela / Uxío Novoneyra. Os Anxos de Sant-Yago / Pura Vázquez. Chovía en Compostela / Luz Pozo Garza. Anxos de Compostela / Manuel María. Oda ás sempres mozas Marías / Bernardino Graña. A cidade pechouse en si mesma / Salvador García-Bodaño. En Compostela pode un home / Xosé Luís Méndez-Ferrín.
B. Xeral ResGA 40

Os ríos pasan cheos de Deus: poesía relixiosa en galego / [recopilada por] Victorino Pérez Prieto. — Noia A Coruña : Toxosoutos, 2007. — 275 p. ; 21 cm. — (Nume (Toxosoutos)). — ISBN: 978-84-96673-20-5. — Bibliogr.: p. 271-275. — C. 708-2007
Ga 40670

Poemas pola memoria (1936-2006) : ano da memoria 2006 / edición e introdución de Manuel Fernández Rodríguez . — Ed. non venal . — [Santiago de Compostela] : Xunta de Galicia, Dirección Xeral de Creación e Difusión Cultural, 2006. — 214 p. ; 21 cm
B. Xeral GA 39533

Poetas en Lugo / recolleita e traducións de Darío Xohán Cabana = compilación y traducciones de Darío Xohán Cabana. — [Lugo] : Concello de Lugo, Concellería de Cultura e Turismo, 2007. — 393 p. ; 25 cm. — ISBN: 978-84-934842-8-6. — Contén unha selección de poemas adicados á cidade de Lugo, feita por autores que van dende a Idade Media ata hoxe en día. — Texto en galego e castelán. — Bibliogr.: p. 386-390
B. Xeral GA 41544

Saúde e sexualidade / [Fonte de información, Centro Municipal de Planificación da Natalidade de Xixón]; Título tomado da cub. — Fene : Concello de Fene, 1984. — 12 p. : il. ; 22 cm. — Contén un poema de Manuel María e outro de Lois Diéguez
B. Xeral GA.FOLL 350 7

Tamén navegar : escolma de poesía galega sobre carpintería de ribeira e embarcacións tradicionais / edición de Francisco X. Fernández Naval . — 1ª ed . — Noia, [A Coruña] : Toxosoutos, 2011. — 211 p. ; 21 cm. — (Escolmas (Toxosoutos)). — ISBN: 978-84-92792-95-5
B. Xeral Ga 7980

Selección galega / [Rosalía de Castro, Castelao, Vicente Risco, Ramón Otero Pedrayo, Eduardo Blanco Amor, Rafael Dieste, Álvaro Cunqueiro, Ánxel Fole, Avilés de Taramancos, Carlos Casares, Manuel María]. — Santiago de Compostela : Dirección Xeral de Creación e Difusión Cultural : Dirección Xeral para o Deporte, 2005. — 114 p. ; 21 cm. — ISBN: 84-453-4161-8
B. Xeral Ga 39432

Son de poesía / selección de autores e edición de Xoán Carlos Domínguez Alberte . — 1ª ed . — Lisboa; Santiago de Compostela : Fluviais; Libraria Couceiro, 2005. — 69 p. : il. ; 21 cm. — ISBN: 84-609-7637-8. — Textos en galego e portugués. — E un homenaxe a poetas galegos desaparecidos, Antón Tovar, Manuel María, Xela Arias, Luísa Villalta. — Contén un poema de cada un dos poetas, Antón Tovar, Manuel María, Xela Arias, Luísa Villalta.
B. Xeral Ga 39571

Aresti, Gabriel, 1933-
Galegos en Bizkaia = Galiziarrak Bizkaian / Gabriel Aresti, Manuel María ; introdución e comentarios, Xurxo Martínez Crespo, Raúl Río Díaz . — 1ª ed. — Santiago de Compostela : Fundación para o Estudo e a Divulgación da Cuestión Social e Sindical en Galiza, 2007. — 71 p., [10] p. de lám. ; 21 cm. — ISBN: 978-84-611-9909-9
B. Xeral Ga 41682

Caño, Xosé Manuel del, 1955-
Conversas con Manuel María / Xosé M. del Caño. — Vigo : Edicións Xerais de Galicia, 1990. — 157 p. : il ; 21 cm. — (Crónica (Edicións Xerais de Galicia)). — ISBN: 84-7507-464-2
B. Xeral Ga 9725

Castelao, 1886-1950
Sempre en Galiza / [Castelao]. — A Coruña : Promocións Culturais Artesa, 2004. — 1 caixa (3 v.) : il ; 41 cm. — Contén:  t.I.: 1 cartafol con 16 láminas de obras gráficas orixinais dos artistas Antonio José Murado García, Berta Alvarez Cáccamo, Antonio Patiño Pérez, Menchu Lamas Pérez, José Fernández Freixanes, Xavier Correa Corredoira, Manuel Rodríguez Moldes, José Manuel Vidal Souto, Xosé M. Quintana Martelo, Alfonso Costa Beiro, Manuel Facal Ponte, Silverio Rivas Alonso, Alberto Datas Panero, Felipe Criado Martín, Virxilio Fernández, Leopoldo Nóvoa García — t.II.: Sempre en Galiza /Castelao, ed. facsimilar da 2ª ed. Buenos Aires : edición As Burgas, 1961 — t.III.: Catálogo da carpeta de obra gráfica Homenaxe de artistas galegos ao libro de Castelao “Sempre en Galiza” / Carlos Díaz Martínez, Xavier Seoane, Manuel María, Avelino Pousa Antelo.
B. Xeral ResGA 51

Manuel María, 1929-2004
Correspondencia entre Manuel María e Ramón Otero Pedrayo: (1951-1974) / Xosé Manuel Sánchez Rei, Estefanía Mosquera Castro (eds.). — Outeiro de Rei : Fundación Manuel María de Estudos Galegos, 2014. — 134 p. ; 22 cm. — ISBN: 978-84-942893-1-6
B. Xeral Ga 7727

OUTRAS COLABORACIÓNS

Malpica de Bergantiños : crónica do século XX en imaxes / [recopiladores] Xan Fraga Rodríguez, Héctor M. Pose ; [Soleira, Manuel María]. — A Coruña : Espiral Maior, 2001. — 162 p : principalmente fot ; 24 cm. — (Imaxes no Tempo (Espiral Maior) ; 5). — ISBN: 84-95625-20-2
B. Xeral GA 31856

A Memoria de Lugo: álbum de postais / [selección, coordinación e catalogación] Carlos Díaz Martínez ; Paco Martín, Fausto Galdo, Manuel María, Lois Diéguez. — Vigo : Edicións Xerais de Galicia, 2000. — 190 p : il ; 29 cm. — ISBN: 84-8302-593-0. — Texto en galego e traducións o español e inglés.
B. Xeral Ga 30821

Poetas entre a tradición e a modernidade : (Luís Amado Carballo e os seus seguidores) / edición de Manuel María, Anxo Gómez Sánchez. — Vigo : Asociación Socio-Pedagóxica Galega, 1997. — 178 p ; 22 cm. — (A Nosa literatura (AS-PG) ; 28). — ISBN: 84-89679-33-9; 84-921126-4-6
B. Xeral Ga 20797

Sursum corda: poesía galego-portuguesa ao viño / edición a cargo de Manuel María ; selección, Xosé Lois García, Carlos Díaz Martínez. — Santiago de Compostela : Laiovento, 2000. — 98 p. ; 24 cm. — (Foradeserie (Edicións Laiovento)). — ISBN: 84-89896-70-4
B. Xeral Ga 29231

Blanco-Amor, Eduardo, 1897-1979
Poema en catro tempos / Eduardo Blanco Amor ; limiar, Manuel María ; un estudio de Andrés Pociña ; ilustracións e serigrafías orixinais de Correa Corredoira. — A Coruña : Produccións Culturais Artesa, 2000. — 1 cartafol (22 cadernos de 4 páxinas) : il. ; 36 cm + 1 exemplar facsímil da única ed. de Poema en catro tempos. — Edición facsímil da de: Buenos Aires, 1931.
B. Xeral ResGa 32

Cabana, Darío Xohán, 1952-
Romanceiro da Terra Chá / Darío Xohán Cabana ; prólogo de Manuel María. — Vigo : Castrelos, 1973. — 97 p., 2 h. ; 13 cm. — (Pico Sagro ; 1). — ISBN: 84-7041-064-4
B. Xeral R. 7944

Castelao, 1886-1950
Alba de groria / Alfonso R. Castelao ; limiar Manuel María ; gravados Manuel Facal. — A Coruña : Promocións Culturais Artesa, 1992. — [32] p : il ; 50 cm. — ISBN: 84-88247-018-1
B. Xeral ResGa 3

Castro, Brais do, 1950-2015
Coa mosca detrás da orella / Brais do Castro ; [limiar, Manuel María ; ilustracións, Luís Vidal] . — 1ª . — A Coruña : Novos Vieiros, 2004. — 63 p. : il. ; 21 cm. — (Xeitos (Novos Vieiros)). — ISBN: 84-932970-7-0
B. Xeral Ga 38518

Castro, Brais do, 1950-2015
Nomearte / Brais do Castro ; [ilustracións, Alfonso Abelenda ; limiar, Manuel María]. — A Coruña : Novos Vieiros, 2001. — [100] p. : il. ; 21 cm. — (Xeitos (Novos Vieiros)). — ISBN: 84-607-1598-1
B. Xeral Ga 31123

Costa Clavell, Xavier, 1947-
A Rouca gorxa do meu ser / Xavier Costa Clavell ; [limiar, Manuel María ; ilustró, Luis Seoane]. — Buenos Aires : Tiempo Nuevo, 1963. — [60] p. : il. ; 19 cm
B. Xeral Ga 25665

Crecente Vega, José, 1896-1948
Folla bricia: poesía galega completa / Xosé Crecente Vega ; edición crítica e estudio de Ricardo Polín ; soleira de Manuel María. — Santiago de Compostela : Xunta de Galicia, Dirección Xeral de Política Lingüística : Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2002. — 684 p. ; 24 cm. — ISBN: 84-453-3430-1
B. Xeral Ga 34794

Estévez, Xosé, 1943-
Impenitencias galeuzcanas / Xosé Estévez ; [limiar Manuel María]. — Sada, A Coruña : Ediciós do Castro, 1992. — 568 p ; 22 cm. — (Documentos (Ediciós do Castro) ; 93). — ISBN: 84-7492-577-0. — Indice: p. 5-9
B. Xeral GA 31701

Fole, Anxel, 1903-1986
Antoloxía / Anxel Fole ; edición de, Manuel María, Anxo Gómez Sánchez. — Vigo : Asociación Socio-Pedagóxica Galega, 1997. — 190 p ; 22 cm. — (A Nosa literatura (AS-PG) ; 35). — ISBN: 84-89679-40-1; 84-921126-4-6
B. Xeral Ga 21748

García Fernández, Xosé Lois, 1945-
Círculo de luz e xisto / Xosé Lois García ; limiar, Manuel María. — A Coruña : Espiral Maior, 1994. — 62 p : il ; 21 cm. — (Poesía (Espiral Maior) ; 20). — ISBN: 84-88137-18-4
B. Xeral Ga 11761

García Hermida, Antonio, 1885-1939
Charetas / Antonio García Hermida ; prólogo de Manuel María ; epílogo de Xesús Rábade Paredes; notas bibliográficas de Xosé Luis García Mato. — Vigo : Castrelos, 1973. — 136 p., 2 h. ; 20 cm. — ISBN: 84-7041-056-3
B. Xeral Ga 23692

Guisasola y Lasala, Federico, 1830-1882
Menestra de tipos populares de Galicia / copiados del natural por F. Guisasola ; salpimentada por varios distinguidos escritores del pais . – Ed. Facs. / limiar, Manuel María . — A Coruña : Produccións Culturais Artesa, 2000. — 1 carpeta (14 p., 14 f. de lám.) ; 43 cm. — Texto do limiar en galego, español e inglés. — Reprod. facs. da ed. de: Madrid : Lit. de Guirnalda, 1881
B. Xeral FOLL.S 67

Jammes, Francis
Catorce oracións / Francis Jammes ; traducción, Xulia Rodríguez Guntiñas ; limiar, Manuel María . – Ed. bilingüe . — A Coruña : Espiral Maior, 1994. — 46 p ; 17 cm. — (A Illa verde (Espiral maior) ; 9). — ISBN: 84-88137-37-0. — Texto en galego e francés
B. Xeral GA 14061

López González, Xosé Andrés
Onde o vento leva un soño de carpazas / [Xosé Andrés López González ; prólogo de Manuel María]. — Barakaldo : Asociación Cultural Rosalía Castro, 1990. — 70 p ; 17 cm. — (Nimbos de poesía)
B. Xeral GA 10987

Neira, Xoán, 1953-
Memoria e soño / Xoán Neira ; [prólogo, Manuel María]. — Lugo : , 1996. — 45 p ; 22 cm. — ISBN: 84-605-5179-2
B. Xeral Tb.Foll 3 4

Patiño, Reimundo, 1936-1985
Bandeiras neboentas / Reimundo Patiño ; [prólogos de Antón Patiño y de Manuel María]. — A Coruña : Edicións Espiral Maior, 1992. — 85 p : il ; 21 cm. — (Poesía (Espiral Maior) ; 9). — ISBN: 84-88137-07-9. — Indice
B. Xeral Ga 11563

Pereiro, Lois, 1958-1996
Poemas para unha loia ; seguido de Modesta proposición para renunciar a facer xirar a roda hidráulica dunha cíclica historia universal da infamia / Lois Pereiro ; edición ao coidado de Xosé Manuel Pereiro ; [limiar, Manuel Rivas ; xustificación, Manuel María]. — A Coruña : Espiral Maior, 1997. — 58 p ; 24 cm. — (Poesía (Espiral Maior)). — ISBN: 84-89814-30-9. — Outro tit.: Modesta proposición para renunciar a facer xirar a roda hidráulica dunha cíclica historia universal da infamia
B. Xeral GA 21446

Pereiro, Lois, 1958-1996
Poesía completa / Lois Pereiro ; edición de Ana Acuña ; [apéndices, Manuel Rivas, Manuel María] . — 1ª . — Vigo : Edicións Xerais de Galicia, 2011. — 223 p. ; 22 cm. — (Clásicos (Edicións Xerais de Galicia) ; 12). — ISBN: 978-84-9914-200-5. — Bibliogr.: p. 14-18
B. Xeral Ga 47751

Rivas Cruz, Xosé Luis, 1951-
Cantos, coplas e romances de cego / recopilación de Mini e Mero (Xosé Luis Rivas Cruz, Baldomero Iglesias Dobarrio) ; prólogo de Manuel María. — Lugo : Ophiusa, 1998. — 225 p. ; 31 cm. + 2 CD + 1 cartel de cego. — ISBN: 84-88835-67-1. — O cartel de cego ten como tít.: Hestoria d’un crime (o cego da Xestosa) / Xavier Prado (Lameiro) ; debuxos, Sabela Arias
B. Xeral Ga 25974

Rodríguez Troncoso, Manuel, 1926-
Raíces rurais / Manuel Rodríguez Troncoso ; [limiar por Manuel María]. — Sada, A Coruña : Ediciós do Castro, 1996. — 194 p ; 19 cm. — (Narrativa (Ediciós do Castro)). — ISBN: 84-7492-777-3
B. Xeral GA 17857

Sánchez Iglesias, Cesáreo, 1951-
Silencios e conversas de inverno / Limiar Manuel María. — Lugo : Celta, 1978. — 65 p. ; 21 cm
B. Xeral GA 461

Sánchez Iglesias, Cesáreo, 1951-
A Escrita do silencio : (antoloxía persoal) / Cesáreo Sánchez Iglesias ; [limiar, Manuel María]. — Ferrol : Sociedad de Cultura Valle-Inclán, 1997. — 185 p ; 21 cm. — (Esquío de poesía ; 68). — ISBN: 84-86046-86-6
B. Xeral Ga 21461

Varela de Vega, Juan Bautista, 1933-
El músico Juan Montes y los poetas gallegos / Juan Bautista Varela de Vega ; [presentación, Manuel María]. — [Galicia : s.n.], 2001(Valladolid : Gráf. Andrés Martín). — 247 p. : il. ; 25 cm. — ISBN: 84-932061-2-1. — A presentación está en galego.
B. Xeral Ga 46548

Vázquez Fernández, Manuel
Aconteceres / Manuel Vázquez Fernández ; [prologo de Manuel María]. — Pontevedra : El Autor, 1988. — 93 p. : il. ; 21 cm. — ISBN: 84-404-2478-7
B. Filoloxía 8699 VAZ.FER 1

Vázquez Tierra, Antonio, 1960-
O Fume das cinsas / Antonio Vázquez Tierra ; [cuberta e debuxos, Milo Mosteiro ; limiar, Manuel María ; prólogo, Raúl Río Díaz]. — Barakaldo : Asociación Cultural Rosalía Castro, 1995. — 163 p : il ; 21 cm. — (Nimbos de poesía ; 3)
B. Xeral GA 18285